Zjevení Panny Marie a Ježíše Krista ve Švýcarsku

Zjevil se satan nebo Ježíš Kristus s Pannou Marií ? O co se vlastně jedná ? Jde o falešný klam a nebo skutečné zjevení Ježíše Krista a Panny Marie ve Švýcarsku ? Jedná se o softwarovou chybu ? Záhadná fotografie z aplikace Google Earth byla pořízena na rušné dálnici A5 ve Švýcarsku. Obraz okamžitě sdílela rovněž velká světoznámá média a téměř okamžitě se vzedmula vlna komentářů z celého světa.

Zjevení Panny Marie a Ježíše Krista ve Švýcarsku

Na fotografii, resp. záznamu z Google Earth jsou vidět dvě postavy, z nichž jedna vypadá jako zahalený Mesiáš v doprovodu matky Marie a zachytila ​​ho fotografie na frekventované silnici ve Švýcarsku. Tuto velmi zajímavou informaci přinesl jako první britský deník Daily Mail. Všechna, a nejen Biblická proroctví se naplňují a nasvědčují, že náš svět je v závěru svých dějin. Aktuální světové dění poukazuje, že žijeme v posledních letech tohoto světa a naším úkolem je se připravit na setkání s Bohem. Studujme tedy pečlivě Boží slovo, abychom porozuměli, co se brzy odehraje na tomto světě.

Varuje nás Bible před napodobením příchodu Ježíše Krista a je možné, že se jedná o klam ?

Bible nás varuje, že dříve než Ježíš Kristus přijde podruhé na tento svět, se satan pokusí udělat svůj vrcholný podvod. Pokusí se oklamat všechny věřící i nevěřící, napodobí Kristův příchod. Satan přijde ve velké slávě na tento svět, bude to pro nás něco nepředstavitelného. Bude to něco co lidské oko dosud nevidělo. Lidé budou volat " Kristus se vrátil " a padat mu k nohám. Satan v podobě Krista bude citovat jeho výroky, činit zázraky a uzdravovat lidi. Bude se zjevovat na různých místech tohoto světa a klamat mnohé.

Na invertovaném snímku se mezi oběma postavami rýsuje záhadný obličej

Kde se lze v Bibli dočíst o varování před samotným satanem ?

Tesalonickým 2,3-12 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha ! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení,všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Vypukne velké strádání a pronásledování věrných, kteří zůstanou věrni Bohu a budou zachovávat jeho zákon ...

Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Daniel 7,25 - Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času.

Marek 13,32-33 - Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.

Matouš 24,27 - Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Lukáš  17,24 - Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

Zjevení 1,7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

Autor fotografie: 
Google Earth