Záhada Tří králů a tajemná betlémská hvězda

Adorace Tří mágů - Gobelín - Edward Burne-Jones

Tři králové - den Tří králů je svátek, který každoročně udržujeme 6. ledna. V rámci křesťanské tradice totiž vánoční čas spěje do vrcholu právě svátkem Tří králů. Příběh těchto tří osob nám umožňuje procítit návrat dávných časů plných všeho pro nás neznámého a tajemného. Svátek tří králů umožňuje poznat tajemství, které se vplížilo do Nového Zákona. Svátek Tří králů do světa křesťanských zemí přináší uvědomění si nutnosti pokory a lásky k bližním. Základem je však biblická zvěst na kterou navazují mnohé tradice, které se na svátek Tří králů dodržují. Je však všechno přesně tak, jak Bible praví a nebo jsme si něco domysleli ? Kdo se vlastně přišel Mesiáši poklonit a jak se narození Krista dozvěděli ?

Epifanie - Svátek Tří králů 6. leden

Nejprve je třeba si říci, že v různých církvích se Epifanie, svátek Tří králů rovněž spojuje s křtem Krista a nebo ukončením oslav Vánoc. Tři králové, 6 leden je den křesťanského svátku, který oslavuje Boží zjevení v Jeho Synu jako člověku v Ježíši Kristu. Pozoruhodné je, že Epifanie měla původ především ve východních křesťanských církvích a byla všeobecnou oslavou projevu inkarnace Ježíše Krista. To zahrnovalo vzpomínku na jeho narození; návštěvu mágů, všechny Ježíšovy dětské události, ale i Jeho křest v Jordánu od Jana Křtitele. Epifanie jsou většinou oslavovány katolíky a ortodoxními křesťany, kdy se jedná například o velký a důležitý festival ve Španělsku, kde je znám jako "Festival tří kouzelných králů" - "Fiesta de Los tres Reyes Mages". V tento svátek si v ranních hodinách můžete zajít do dílen a krámků místních pekařů a koupit si speciální dortové pečivo nazývané "Roscón", kdy se jedná o kruhový dortík ze sladkého pečiva plněný krémem nebo čokoládou, vyzdobený papírovou korunkou - v podstatě se jedná o pečivo ve tvaru koruny královské, která má připomínat, že se narodil Král králů. V Katalánsku je toto pečivo známé jako Tortell nebo Gâteau des Rois a je plněné marcipánem. Tortell de Reis obsahuje dvě skrytá překvapení: sušené boby a malou figurku jednoho ze tří králů . Osoba, která dostane figurku v řezu je oprávněna ten den nosit papírovou korunu. Osoba, která naopak dostane v řezu sušené fazole, musí za Tortell zaplatit. Podobné tradice lze pozorovat ve většině zemí Evropy.

Co nám praví Bible o příchodu Tří králů ?

"Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou. Králové Sebejští a Sabejští dary obětovati budou." (Starý zákon, Kniha žalmů 72,10). Oč nás pak v této souvislosti překvapí slova Zákona Nového, který křesťané chápou jako jeho naplnění a vyustění jeho slov : „Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Herodesa krále, aj. mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma… A uzřevše hvězdu, zaradovali se radostí velmi velikou… I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho a padše, klaněli se jemu: a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato, kadidlo a mirru.“ (Nový zákon, Ev. Sv. Matouše 2, verše 1, 10, 11, Bible Kralická) 

Tortell de Reis - tradiční katalánské pečivo ke svátku Tří králů
Giotto di Scrovegni - Klanění Tří králů - cca 1304

Kdo byli Tři králové a kolik jich vlastně bylo ?

Mudrci nebo mágové pocházeli z oblasti, která je nyní buď v Iráku, Íránu, Saúdské Arábii nebo v Jemenu (tehdy známá jako Persie, Arabie a Sheba). Tito mudrcové jsou často nazýváni "třemi králi", ale Bible neříká, kolik jich tam bylo, a nebo že by byli dokonce i králové ! Stali se třemi pouze a jen pro dary, které s sebou přinesli, a které představovaly to nejcennější, co v té době na světě existovalo - tedy kadidlo, myrrha a zlato. Všechny tři dary byly natolik vzácné, že se jednalo o dary doslova "královské". Tři dary rovněž symbolizují královský původ nenarozeného dítěte, jeho svatost a předsudek jeho smrti, neboť myrha byla používána na parfemaci zesnulých. Jedna teorie o "králích"  spočívá v tom, žetyto osoby mohly být králi Jemenu, protože v této době byli Jemenští králové Židé. Vzhledem k tomu, že se však nedovídáme kolik "králů" ve skutečnosi bylo, teorie o skutečných králích značně pokulhává. Králové by se totiž vydali poklonit se Kristu minimálně s vojskem a průvodem, nikoliv v podstatě pěšky přes celou poušť, aniž by zanechali země, kterým vládli jen v rukách správců.

Naplňuje se se předpověď příchodu Tří králů

Prastará předpověď se naplnila a jsou to právě Tři králové, pradávní astrologové, kteří jsou toho hlavními účastníky : Jak se však tito mágové dozvěděli o Kristově narození ? V současnosti si již společnost zakořenila archetyp „Betlémské hvězdy“, tedy jakéhosi světla, hvězdy komety, která se prostě jen objevila na obloze, ukázala směr kudy se dát a Třem králům bylo ihned vše jasné. Rozhodně to ale takto jednoduché nebylo a pro nás to ani jednodušší nebude : tvar hvězdy s ohonem totiž poprvé v historii lidstva nikoliv zapsal, ale namaloval na fresce "Klanění tří králů" v Padově italský malíř Giotto di Bondone, kterého patrně inspiroval návrat Halleyovy komety v roce 1301. Dostáváme se tedy k prvnímu závěru, který zcela logicky vyplývá nejen z pradávných spisů, ale i z logiky věci : Tři králové nebyli žádní králové, ale bohatí a vážení astrologové, kteří své služby věštění z hvězd králům za velké peníze prodávali - často trávili na královských dvoreh nejeden měsíc, aby nabyli značného finančního i jiného majetku. Fresku "Klanění tří králů" (200cm x 185 cm) lze dodnes spatřit jako součást unikátní výzdoby v kapli Cappella degli Scrovegni v historickém centru v Padově, kde je součástí slavného cyklu fresek z Příběhů Jáchyma a Anny, Marie a Krista. Kaple byla vysvěcena napodruhé s udělením výjimky papežem Benediktem XI. v roce 1304 a tak víme, že Giottovy fresky nejsou ani starší než roku 1303, kdy bylo započato se stavbou ( k nákupu pozemků došlo v roce 1300 ) a ani starší než roku 1305, kdy došlo k druhému finálnímu vysvěcení. V té době již byla veškerá výzdoba prokazatelně hotova. Giotto měl k dispozici přibližně čtyřicet pomocníků a tak se ve skutečnosti již nikdy nedozvíme, kterého vykutálence napadlo vyzdobit právě tuto fresku kometou. Jeho nápad ovlivnil na stovky let celou křesťanskou tradici ... Faktem ale zůstává, že Giottův portrét komety je neuvěřitelně nejlepší v celých dějinách astronomie před příchodem fotografického přístroje. Jak Giotto a nebo jeho pomocník mohl vědět, jak vypadá kometa ve fotoaparátu je další senzační záhadou. Možná právě proto při posledním návratu Halleyovy komety ke Slunci v polovině osmdesátých let dvacátého století pojmenovala Evropská kosmická agentura ESA kosmickou sondu směřující k Halleyově kometě zcela případně GIOTTO. Malíř by byl poprávu zcela jistě potěšen ...

Kdo tedy byli Tři králové ?

Jak již víme, Tři králové rozhodně nebyli tři a králové to na 99% nebyli rovněž. Kdo to tedy byl ? Jak jsme zmínili výše, jednalo se s vysokou pravděpodobností o vážené astrology, tedy mágy. Jednalo se, na svou dobu, o vysoce vzdělané jedince se značnou znalostí tehdejší magie. Magi bylo označení pro vzdělance, starším slovem pro kouzelníka, včetně astronomie / astrologie, alchymie, zeměpisu, dějepisu a jiných forem znalostí. Dnes bychom je snad mohli nazvat astrology, i když tito lidé měli značné znalosti v mnoha řečech či nářečích, uměli se vyznat v tehdejších mapách apod. Magi byli velmi bohatí lidé, o jejichž přátelství usiloval nejeden vládce a lidé bez rozdílu náboženství. příslušnosti k sociální vrstvě nebo státu je měli v posvátné úctě. Původ tohoto slova lze nalézt již v textech Médů z 5. století př. nl. l., což byli starověcí íránští kněží, věštci a prorokové. Faktem zůstává, že dnes je spíše nejpravděpodobnější výklad tohoto slova ze staré řečtiny, kdy je chápeme jako astrology, alchymisty a věštce. Magi byli však každopádně čímkoliv jiným než králi či jejich vyslanci.

Tři králové, jako zoroastričtí kněží a astrologové. Jak se vlastně jmenovali ?

Jak již víme, Tři králové rozhodně nebyli tři a králové to nebyli, těšili se však podobné vážnosti jako tehdejší vládcové. Nebo alespoň minimálně takové. Jak se ale tito lidé ve skutečnosti jmenovali ? Kašpar, Melichar a Baltazar ? Nenechte se mýlit ... Jména oněch "tří" mágů by se pravděpodobně odvíjela od státního celku, od destinace, kde se narodili a kde jim rodiče dali jména. Vzhledem k tomu, že minimálně jeden z nich byl tmavé pleti, očekávali bychom, že takové bude i jeho jméno. Od tohoto jména bychom pak dále v rámci nomenologie mohli dovodit blíže jejich původ. Ani zde to však nemáme lehké, ba dokonce se nám příběh zajímavě zamotává. Mnozí lidé se dodnes domnívají, že písmena K, M a B označují počáteční písmena jmen jednotlivých mágů. Ti však dostali svá současná jména teprve na základě staré středověké legendy. Faktem totiž zůstává, že se jedná o zkratku latinského nápisu "Christos mansionem benedicat", což znamená "Nechť Kristus tomuto domu požehná". Ve středověku uměli psát pouze mnichové, kněží a část šlechty. Samotný obřad ve středověku tak, jak jej známe dnes, se jako tradice nechápal. Tři křížky mezi jednotilvými písmeny jsou pak symbolem Nejsvětější Trojice, tedy Boha Otce, Boha Syna a Ducha Svatého.

Den Tří králů a  církevní obřad se těšil velké úctě, kdy chodili po domech žehnat kněží s ministranty, což mělo to vážný náboženský a společenský význam.

Protože si však církev nechávala za podobné úkony tučně platit, lidé se rozhodli žehnat si sami : třebaže zavedení povinné školní docházky bylo v nedohlednu, kdy jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestanstské vévodství Pfalz-Zweibrücken - v českých zemích se pak obyvatelé dočkali o 170 let později za vlády císařovny Marie Terezie, a to roku 1774, tyto tři znaky se i písma neznalí lidé naučili a svěcenou křídou pak v rámci vánočních tříkrálových tradic žehnali domům tím, že na zárubně dveří tyto vepisovali. Jestli u toho někdo "dělal kašpara" se již nedozvíme, rozhodně to ale s žádným Melicharem, Kašparem ani Baltazarem nemá nic společného - nebo vlastně ano. Lépe se pamatuje, které znaky se mají psát ... I když i v tom máme nepořádek. Místo "K" bychom měli správně psát "Ch", resp. "C". První "král" by se tedy měl jmenovat správně snad "Cecil" či nějak tak podobně. Abychom tedy tradici učinili zadost ... Jenomže překlad jména "Cecil" ( z lat. Caecilius - slepý ) by asi pro legendu nebyl nejšťastnější, a tak byla vybrána jména jiná : "Kašpar", tedy i  Kaspar nebo Jasper je jménem aramejského nebo perského původu s významem "strážce pokladů", Melichar je mužské jméno hebrejského původu s významem "král světla" a Baltazar je mužské jméno babylónského původu s významem "Bůh ochraňuj krále".  Zda byla tato jména vybrána záměrně ( třeba někdo ve středověku skutečně tušil původ mágů ) a nebo náhodně se již nikdy nedozvíme. 

Nyní tedy již víme, že králové nebyli králové, nebyli tři a neznáme jejich jména. Víme tedy, že o "Třech králích" nic nevíme a zjistíme, že víme ještě méně. Co mágové na obloze vlastně spatřili ? A spatřili vůbec něco ?

Jediné, co víme je, že mágové, tedy Tři králové, viděli neobvyklou novou hvězdu či úkaz na obloze a věděli o vyprávění o zrodu židovského krále v Izraeli. Nikdo však neví, co je onou novou hvězdou na obloze a existuje mnoho teorií, včetně komet, supernov, spojů planet, planetárních konjunkcí a nebo něčeho nadpřirozeného. Výjimku netvoří ani ufologové, kteří se svou špetkou přispěchali do mlýna ihned, jak byla existence UFO na obloze přiznána. A vzhledem k tomu, že UFO byla pozorována po dobu kam až paměť sahá - a existuje o tom mnoho dokladů - i tato teorie má právo na svůj život a může být předmětem k zamyšlení.

Teorie 1. : Pozorování UFO

Jak jsme si řekli výše, pozorování UFO provází lidské dějiny odnepaměti. Proto teorie o pozorování UFO má svůj možný reálný základ a zcela jistě stojí za zamyšlení. Faktem však zůstává. že cca 2020 let po narození Páně se nám pozorování již nepodaří relevantně zjistit.

Teorie 2. : Astrologické znamení Tří králů - průlet komety

Popis, jak jej známe v přesném překladu totiž stojí následovně : "Bible říká, že to "viděli na východě" a pak, když byli v Jeruzalémě, že "šla před nimi, dokud se nezastaví nad místem, kde je dítě". Přesný, doslovný překlad však praví, že "viděli na východě" vlastně znamená "v prvotním světle svítání", takže to, co spatřili spatřili nejen na východě, ale spatřili to především brzy ráno. A když byli mágové v Jeruzalémě, znamená to, že se to stalo na jihu, cestou přes Betlém. Co se týká průletu komety, je tato teorie v rámci překladu nedostačující, neboť pokud něco viděli brzy ráno, kometa by byla velmi špatně viditelná. Navíc jsou v zeměpisné šířce, kde se Jeruzalém nachází rána poměrně světlem ostrá a tak lze předpokládat, že i před 2000 lety by kometa viditelná příliš nebyla. Nikde ale není psáno, že kometu nemohli vidět o několik desítek minut dříve, než se začalo skutečně rozednívat. Tou dobou, alespoň podle současných propočtů, však žádná kometa oblohou neplula ...  V té souvislosti je třeba zmínit, že velkým problémem komet v tehdejší astrologii je, že jsou téměř vždy považovány za znamení smrti krále nebo něčeho velmi podobného. Pokud by tedy mágové nějakou kometu spatřili, spíše by ohlašovala Herodovu smrt či smrt někoho podobně významného. Tato kometa ovšem samozřejmě mohla znamenat, podobně jako třetí dar, myrrha, že král brzy zemře. V takovém případě by se hvězdy příliš nemýlily ani v Kristově a ani v Herodově případě.

Teorie 3. : Astrologické znamení Tří králů - Výbuch supernovy

V roce 5 před narozením Krista skutečně k výbuchu supernovy došlo. Nebylo to však v pravé části oblohy, takže nyní nám zbývá se domnívat, že mágové viděli ještě jinou supernovu. A nebo je docela dosti možné, že vlivem překladu výbuch skutečně za svítání viděli a slova nám zůstala vložena do významu spojeného s východem. Nebo prostě a jednoduše větička vypadla ... Další, mnohem přijatelnější vysvětlení je, že Tři králové, tedy mágové, viděli jak  trojnásobnou konjunkci planet, tak výbuch supernovy i průlet komety.

Teorie 4. : Astrologické znamení Tří králů - konjunkce planet

Jupiter a Saturn ve znamení Ryby
Tato teorie byla velmi oblíbená prof. Davidem Hughesem, který přednáší v astronomii na Sheffieldově univerzitě ve Velké Británii. Souhvězdí Ryby mělo zvláštní význam ve starověké perské astronomii a astrologii. Bylo to znamení Izraele a králů. Jupiter byl pal Královskou planetou a Saturn zastupoval staré vládce. Takže nová "hvězda" z Jupitera a Saturnu v Rybách měla zcela určitě obrovský význam. 

V roce 7 přd naším letopočtem / (-6 astronomického času) došlo k trojité konjunkci Jupitera a Saturnu v Rybách. Nejprve v květnu, na východ od Persie / Babylon; pak v září / říjnu, západně nad Jeruzalémem / Betlémem z Persie / Babylonu; a konečně v prosinci, když se díváte na Jih přímo nad Betlémem, kdybyste byli v té době Jeruzalémě! V starodávných spisech z Babylonu záznamy o tom, že magové tehdy o těchto konjunkcích věděli a že jim skutečně byl přikládán velký význam.

Jupiter a Měsíc v Beranu

Tuto teorii vytvořil Dr. Michael Molnar, velmi zkušený astronom z New Yorku, USA. Dr. Molnar sbírá mince a další historické předměty s astronomickými a astrologickými tématy. Nalezl a zakoupil římskou minci asi z roku 6, která zobrazovala symbol Berana s Měsícem mezi rohy dívající se zpět ( !! ) na jasnou hvězdu. V římské astrologii, kterou mágové znali také, je Beran symbolem Izraele. Dr. Molnar našel novou "hvězdu", tedy nový symbol, a to z Jupitera a Měsíce v Beranu. Jupiter byl v římské astrologii planetou pravdivosti podobně, jako v perské astrologii a Měsíc znamenal narození, zejména nových králů.

Stalo se to za úsvitu, na východě, dne 17. dubna 6 BCE / BC (-5) a bylo to velmi neobvyklým znamením. Jedná se o zvláštní druh zatmění, které zahrnuje Zemi, Měsíc, Slunce a planetu. Vzhledem k tomu, že bylo svítání, světlo Slunce by bylo docela těžké vidět, avšak mágové, tedy naši Tři králové by věděli, že se tak děje proto, že tak dobře studovali oblohu ! Jednalo se totiž o přímý průsečík s Beranem.

Jupiter, Venuše a Regulus

Docela nedávno se objevila nová teorie jednoho právníka z Texasu. Dr. Rick Larson provedl hloubkový výzkum a nalezl nového uchazeče na hvězdu betlémskou. Shlédnul staré rukopisy a zjistil, že datum Herodovy smrti mohlo být nesprávně zkopírováno a mohlo se stát, že Herodes zemřele v 1. př.n.l. a nikoliv v roce 4. př.n.l., což by nám přídalo další tři roky k hledání hvězdy betlémské. Doktor Larson zjistil, že ve znamení Lva existovalo přiblížení Jupitera a Venuše, následované třemi konjunkcemi Jupitera a hvězdy Regulus, která se nachází v souhvězdí Lva, následovaná druhou konjunkcí Jupitera a Venuše o devět měsíců později. A pak, šest měsíců poté, co se Jupiter "zastaví" a přechází do retrográdního pohybu v Panně.

V srpnu 3 př.n.l. nastává první konjunkce Jupitera a Venuše vr Lvu na východě. Pak v následujícím měsíci, 3. září př.n.l. , se uskutečnilo první setkání Jupitera a Reguluse,  to opět na východě. Druhá souvislost mezi Jupiterem a Regulusem se stala v únoru 2 př.n.l. na Západě, třetí se konala v květnu 2.př.n.l.  také na západě. Regulus je nejjasnější čtyřhvězda ve Lvu a je velmi zvláštní. Země / země Izraele je často označována jako "Lev z Judy", takže toto setkání by bylo důležité. Po devíti měsících, což odpovídá době těhotenství, po prvním spojení Jupitera a Regula došlo v červnu 2 př.n.l. a k další konjunkci Jupitera a Venuše, planety matek, ve Lvu. Larsonova teorie uzavírá situaci s tím, že pokud byste byli v Jeruzalémě na jih směrem k Betlému, 25. nebo 26. prosince roku 2 př.n.l.  by Jupiter stál v Panně, souhvězdí Panny Marie ...

Konjunkce Jupitera a Saturnu v souhvězdí Ryb 29. května 7. přn.l.
Konjunkce Jupitera a Saturnu v souhvězdí Ryb 29. září 7. přn.l.
Konjunkce Jupitera a Saturnu v souhvězdí Ryb 29. prosince 7. přn.l.
Jupiter a Měsíc v souhvězdí Beran 17. dubna 6. př.n.l.
Konjunkce Jupitera a Venuše ve Lvu 12. srpna 3. př.n.l.
Konjunkce Jupiter a Regula ve Lvu 10. září 2. př.n.l.
Konjunkce Jupiter a Regula ve Lvu 17. února 2. př.n.l.
Konjunkce Jupiter a Regula ve Lvu 07. května 2. př.n.l.
Konjunkce Jupitera a Venuše ve Lvu 16. června 2. přn.l.
Postavení Jupitera ve znamená Panny 26. prosince 2. př.n.l.

Oříšek Tří králů a Kristova narození pravděpodobně rozlouskl Johannes Keppler

Německý astronom Johannes Keppler (1571 - 1630) pozorováním konjunkce Saturnu a Jupiteru dopočítal, že k podobné konjunkci mělo dojít přibližně v roce +/- 7 před Kristem. K těmto konjunkcím dochází, pokud se planeta na nebi "dopustí" zpětného, retrográdního pohybu. Pro oko pozorovatele to znamená, že se planeta jakoby pohybuje zpět, couvá, což se může dít až po dobu sto dní. Tato konjunkce Saturnu a Jupiteru navíc neunikla významným astrologům a mágům v Babylonu, kteří konjunkci dokonce zaznamnenali na hliněnou destičku, objevenou roku 1925.

Znamená to, že před narozením Ježíše Krista spatřili Tři králové více Betlémských hvězd ?

Ano, je to docela dosti možné. Jak dlouho přesně mágové, tedy Tři králové, putovali, se v evangeliu sv. Matouše nedozvíme. Víme však, že se tím naplnila proroctví z Žalmu 72,10 : "Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby". Obecně lze říci, že neexistuje jediný důvod, proč by nemohlo existovat více "hvězd" Betlémských, tedy úkazů. Pokud začneme s hvězdou Prof. Hughese a Keplerovým pozorováním, znamená to v astrologii: "Přijde nový král, který bude vládnout nad Izraelem" a krátce poté se objeví nová hvězda (Dr. Molnar), která říká: "A nový král nad římským světem" , kdy Řím byl tehdy největší prostor na mapě tehdy známého světa a poté, co skončíme s Rickem Larsonem, dostává se nám opět potvrzení, že "Král narodil se" - "Běžte ihned do Izraele !"

Bible a Astrologie ?

Bible nás varuje před nadužíváním astrologie, avšak hovoří o "znameních od Boha na obloze". Znamená to, že bychom neměli astrologii uctívat a stavět ji nad rověň věd, aby řídila náš život, ale měli bychom uctívat Boha, který hvězdy vytvořil. Nikoliv tedy hvězdy, ale Bůh je onou hybnou silou, která nám dává ona znamení prostřednictvím hvězd ...

Nebesa hlásí slávu Boží; obloha hlásí dílo jeho rukou. 
Den za dnem vylévají řeč; noc a noc projevují znalosti. 
Neexistuje řeč ani jazyk, kde by jejich hlas nebyl slyšet. 
Jejich hlas vyjde na celou zemi, jejich slova na koncích světa.

Žalm 19: 1-4