Středověká bílá a černá magie

Magie - snad od doby, co člověk poznal plamen a naučil se jej využívat, snad až od dob raného středověku, možná tak již za dob velkých egyptských faraonů. Již od dob prvních kamenných hradů a pravděpodobně již od pradávných dob byla magie a magické rituály tím, co mělo přinést prospěch osobám či skupině osob bez jejich přímého konání, činů, vynaložení přirozeného úsilí. Magie a magické rituály mají být prospěšné bez vlastního přičinění toho, v jehož prospěch je magie provozována či prováděn nějaký magický rituál.

Magie a magické rituály - magie černá a magie bílá z dob raného středověku
Spolu s touto skutečností nám opět vystupuje problém, či spíše jakási "logická kontraindikace smyslu" - diskrepance mezi často logicky do sebe zapadajícími slovy v magii a v pohledu na ni hraje významnou úlohu. Co je totiž pro jednoho člověka prospěšné, může být pro druhého člověka situací s fatálními následky - a přitom by se vzhledem ke stejnému úkonu, který budeme například i v rámci magie provádět, mělo stát v podstatě totéž a měl by tento úkon tedy mít vliv i na své okolí. Avšak jak víme, v oblasti magie tomu tak zdaleka není.

 Pojmosloví v oblasti magie je již samo dostatečně zavádějící, neboť magie popisuje snad tisíce možných druhů "kouzel" 
Magie, ať již je jakákoliv, tedy černá či bílá, zůstává pro většinu lidí slovem se spíše negativním citovým zabarvením - souvislost magie a magických rituálů s negativními city pravděpodobně způsobuje již před dávnými věky lidmi vypěstovaný strach ze tmy - pojďme ale nepředbíhat a zauvažujme pěkně popořádku a zkusme se zamyslet nad problematikou magie a magických rituálů v historii vývoje lidského druhu. 

Neexistuje "teorie o vzniku magie", avšak mnoho odborníků se domnívá, že vznikla spolu s prvním setkáním s jevy, které si člověk nedokázal vysvětlit 
Podle některých teorií je vznik "magie" datován již k okamžiku, kdy člověk či jeho předchůdce přišel do kontaktu s nevysvětlitelným. Zkoumáme-li magické rituály a magii všeobecně, dříve nebo později nám vyvstane k řešení problematika lidského bytí. Problém existence člověka, a tedy automaticky i lidského bytí na této planetě, patří mezi jedny ze základních filosofických a teosofických či teologických problémů, a dá se říci, že téměř odjakživa, tedy od dob, kdy si člověk poprvé uvědomil sebe sama, kdy si člověk poprvé uvědomil svoji vlastní existenci jako myšlenku - člověk se stal myslící bytostí a uvědomil si své vlastní "já" - své "jáství".

 Cíle provozování bílé magie a cíle provozování magie černé se liší již důvodem, který vedl k rozhodnutí provádět magické rituály
 Je důležité mít na paměti, že právě ona podstata lidského bytí hraje poměrně významnou úlohu při řešení otázky magie a magických rituálů. Magie a magické rituály, ať již tedy hovoříme o magii bílé, nebo o magii černé, mají předem vymyšleným způsobem ovlivnit život či životní situaci nebo poměry toho, kdo se stal terčem "čarodejnického útoku" -  magického rituálu - magický rituál má vždy nějaký cíl a  tím je zpravidla způsobení škody na zdraví nebo majetku.

V oblasti černé magie i v oblasti bílé magie existuje Teorie negativní životní zkušenosti
Teorie negativní životní zkušenosti - magie může na straně jedné způsobovat prospěch, na straně druhé však ubližovat. Obírat člověka, lidfskou bytost, o cokoliv, nebo myslet a snažit se někomu, nějaké osobě život dokonce znepříjemnit a tím jej obrat o pozitivní vjemy a prožitek hezkého či prožitek krásy musí nutně znamenat v očích lidí i v očích Boha skutek, který bychom v rámci slovníku kléru a věřících nazvat "hřích" - i Kristus na několika místech zdůraznil, že ten kdo v mysli zhřešil, jako by skutem vykonal. Teorie negativní životní zkušenosti v souvislosti  s magií byla vyslovena někdy na počátku 19. století - v útlém spisku psaném v němčině popisuje zaručeně spolehlivý způsob, jak v podstatě na dálku lze ovlivnit člověka negativní myšlenkou - samozřejmě, že ovlivňovat dobrem má 1000x vyšší účinnost - je jistě na Vás, abyste si cestu v oblasti černé či bílé magie vybrali sami.