Astrologie jako cesta k souznění

Vše podstatné o tom, jak by měla vypadat služba vyššímu celku bez ohledu na náboženskou konfesi či existenciální orientaci při shodě na základním principu Solidarity, vyplývá z předchozího. Máme povinnost se pokusit dosáhnout trvale udržitelného a v rámci možností příjemného, nebo alespoň dlouhodobě snesitelného statu quo v každém celku, do kterého patříme: ve vlastní existenci, rodině, společenství přátel, komunitě, vlasti. 

Hlavní cíl současného lidstva za pomocí astrologie 
Máme povinnost se v těchto celcích zařizovat s ohledem na stav (ekologický, ekonomický, etický, duchovní i fyzický) planety Země a lidstva na ní, přičemž lidstvo má vůči planetě Zemi funkci analogickou nervové soustavě - právě té nervové soustavě, která byla stvořena z Lásky Nejvyššího Celku – tedy Boha, která byla stvořena vědou lásky záměrného tvoření : právě v tom bychom Bohu měli být podobni. Vlastním cílem současného lidstva je plné ustavení stadia souznění, k němuž mohou dopomoci svým dílem i technologie. Technologie je však od etiky oddělitelná, nebo se to alespoň tak zdá : neboť stadium souznění lze chápat jako jako sdílenou mysl naplněných a završených individualit, které mohou plnit funkci, budou-li vnitřně naplněny zcela, šedé kůry mozkové této planety. Pokud však cestou k tomu planetu zničíme, musíme se připravit na neblahou eventualitu, že si budeme dlouho uvědomovat a tedy prociťovat ono pověstné biblické „pláč a skřípění zubů“. 

Proces technologizace jako cesta zapomnění 
Bojme se však přetechnizovat planetu : nesnažme se hrát si na Boha; netechnizujme vztahy, netechnizujme naše těla, netechnizujme Přírodu, neboť tento směr nás, ač to na první pohled rozhodně nevypadá, nepřivede k vnitřnímu souladu a štěstí. Technologie nejsou Spasením a rozhodně, a to je důležité si uvědomit, nejsou samospasitelné. Třebaže nyní již víme, že, například, umělé technologické zvyšování IQ byla slepá ulička, která nám spíše ukázala lidské patologické pinožení za potvrzením „vlastních pravd“, stále hledáme další a další řešení neřešitelného : A to právě onu technologickou dokonalost, o které se domníváme, že nám Přírodu a Stvoření nahradí. Máme však mít pocit, že technologie jsou dokonalé jako Bůh ? Přilněme k vědám, které za tisíce let své existence prokázaly součtem svých prostých pravd své nevyvratitelné místo v lidské existenci, kdy jednou z nich je především astrologie : astrologie souvisí s Přírodou, Bohem, člověkem; potvrzuje pradávné pravidlo „Jak nahoře, tak i dole“. 

Ustavení společenského zřízení na základě využití astrologických poznatků 
Prvořadým úkolem lidské bytosti je pracovat veškerou silou na ustavení společenského zřízení, v němž by bylo možné slušně žít. A právě to by mělo být tématem našeho snažení: nikoli ipsocentrická snaha o sebeduchovnější nirvánu nebo úsilí o vylepšení materiální existence. Významnou pomocí by v tomto ohledu měla být i astrologie, neboť být pozemšťanem znamená od nepaměti i být vědomým obyvatelem živé a rovněž vědomé sluneční soustavy – a galaxie. Cílem astrologie by mělo být vytváření slušně vychovaných a ukázněných obyvatel sluneční soustavy, planety Země a naší domovské galaxie, potažmo Vesmíru jako celku. Věřím, že od nás vyšší celek, k němuž zjevně náležíme, tj. Země, potřebuje ustavení platformy, na níž by se ke společnému dílu ve výše naznačeném směru sešly bytosti, které to se Zemí a budoucností lidstva myslí dobře a které jsou s to pochopit naši současnou situaci a třeba i velmi donkichotsky se zasadit o její změnu k lepšímu. Nesnažíme se však o ustavení této platformy zbytečně ? 

Hledání dávných pravd nejmodernějšími prostředky přináší návrat k prastarému poznání
 Tato platforma je prostě popsána v krásných deseti přikázáních, jejich dodržování je však stále více pro běžného člověka obtížné – a jsou to právě výše zmíněné technologie, které, místo aby lidstvo duchovně sjednocovaly, nabízejí marný útěk do vlastních „pravd“, jejichž účinek na tělo i duši si můžeme ověřit při každém, byť sebedrobnějším konfliktu – a to nejen konfliktu v rámci názorových rozdílů, jehož výsledkem by měla být konstruktivní a uctivá diskuze, ale především v rozdílech mezi výsledky těchto konfliktů : přichází natolik zmatená směs nejrůznějších „zaručených řešení“, které lidstvo nejednou uvrhly do vřavy válečné. A i přes všechnu nespokojenost, smutek, bídu, trápení, hlad a citové nenaplnění se to děje stále znovu a znovu. Ikonou nejvyššího Celku, do nějž zatím náležíme na začátku třetího tisíciletí být například mayské schéma struktury cyklu Všehomíra anebo libovolná křesťanská ikona. Uvažovat by se dalo o kterékoli buddhistické tantře, pokud je však malovaná ve jménu soucitu, nikoli jen dosažení nirvány, a jistě i o dalších živých tradicích. 

Souznění s Vesmírem jako souznění se sebou samým 
Pochopitelně pokládám za obraz souznění s Nejvyšším Celkem par excellence nevyslovitelné jméno JHVH Elohim, anebo, což je totéž: archetyp Člověka, jak se zjevuje v dějinách od prvního Adama a první Evy ke Kristu a Marii. Involučně-evoluční proces se odehrává už dlouho. Souznění se zcela ustálí ve chvíli, kdy dostatečné množství lidí překoná partikularismus, plně se zasvětí službě matce Zemi ve jménu nebeského Otce a založí živé, na praktické působení zaměřené společenství. To by se mělo zaměřit na vytvoření nových, ekonomicky i ekologicky soběstačných, eticky a duchovně přinejmenším snesitelných a vzájemně propojených komunit, kde by se mohlo kultivovat a dále rozvíjet společné vědomí souznění, tentokrát už na solidní materiální bázi jakýchsi vyšších oktáv kmenového uspořádání. 

Budoucnost lidstva jako budoucnost lidská 
Přejeme-li si naší společnou lidskou budoucnost o nás a pro nás, o kterou bychom se měli a mohli zasadit, rozhodněme se stavět „nebeský Jeruzalém“ : pravé království ducha, jehož základem je především souznění. Nikoli však babylonská věž a tomu nám, přátelé, dopomáhej Bůh. Zda se nám uskutečnit tuto vizi podaří, je otázka, a odpověď na ni nezáleží jen na nás – avšak pokud selžeme natolik, že se o dosažení úspěchu ani nepokusíme, nepomůže nám ani svěcená voda a možná si poneseme následky vlastní zabedněnosti, které by se nám vůbec nemusely líbit – a pravděpodobně nebudou. Čas se krátí.