Jak se k sobě hodí znamení zvěrokruhu

Systém znamení zvěrokruhu v nynější podobě byl převzat od Řeků, kteří, jak známo, milovali úhlednost a symetrii. Znamení dělí zvěrokruh do dvanácti částí. Jednotlivá znamení zvěrokruhu nepředstavují zcela oddělené celky, ale navazují na sebe, tvoří se sebou propojení celky, které se svými vlastnostmi prolínají.

Jak se k sobě hodí znamení zvěrokruhu - zvířetníku ? Každé následující znamení zvěrokruhu popírá určité vlastnosti znamení předcházejícího a obsahuje vlastnosti nové, kterými na ty zbývající navazuje. Například Býk stabilizuje energii Berana, dává jí řád; Blíženci obohacují tento řád intelektem a popírají býčí sklon k materialismu. Jednotlivá znamení zvěrokruhu reprezentují vývojový cyklus, a lze si je tedy představit jako nekončící spirálu, v níž každá následující část je vývojově výše, než část předchozí. Jednotlivá znamení zvěrokruhu se podle svých charakteristik seskupují do skupin obsahujících společný prvek. Z tohoto hlediska přicházíme k následujícímu členění :

Členění znamení horoskopu dle živlů

živel ohnivý živel zemní živel vzdušný živel vodní
Beran Býk Blíženci Rak
Lev Panna Váhy Štír
Střelec Kozoroh Vodnář Ryby

Teorie živlů pochází z antiky, kdy podle starých filosofů pochází a vše sestává ze čtyř základních živlů. Na první pohled tato teorie může znít primitivně, avšak při podrobnějším zkoumání máme možnost ocenit její genialitu.

Ohnivá znamení zvěrokruhu 

Oheň je nejpozitivnější ze všech živlů. Je energií, která dává základní impuls k akci, sílu, soutěživost, bojovnost. Je aktivní a dominantní. Ohniví lidé nemají rádi poklid - jsou neustále v akci, jejich život je velmi dramatický a plný změn. Ohniví lidé rádi dávají najevo své city, a to jak lásku, tak i hněv. Ohniví lidé nejsou příliš citlivíé, a tak mohou snadno někoho citlivějšího zranit. Neradi hrají pasivní roli. Mají příliš mnoho energie, než aby mohli setrvat na jednom místě.

Zemní znamení zvěrokruhu 

Země představuje spojení s materiálním světem, kdy se jedná o živel praktický, negativní, je spojen přímo se smyslovou zkušeností. Neobsahuje v sobě myšlenky, představy, přání, víru. Hmota je stálá, vzdoruje nám, snažíme-li si ji podmanit a nebo přeměnit. Symbol Země reprezentuje hranice, limity a struktury a především omezuje svobodu. Spoliu s tím je zemní živel symbolem plodnosti, ze země všechno pochází a rovněž tak se do ní i vrací. Na rozdíl od ohně je Země živel stabilní. Je pasivní, musí být něčím a nebo něčím přetvořen do něčeho jiného. Země změnám odporuje, je tvrdohlavá a konzervativní. Zatímco oheň si přeje věci změnit, země se snaží získat co nejvíce z dostavadního stavu věcí.

Vzdušná znamení zvěrokruhu 

Vzduch je živlem pozitivním s převažující tvořivou aktivitou. Na rozdíl od ohně, který stoupá vzhůru a usiluje o výšky, vzduch, tedy vítr, se pohybuje horizontálně. Vzduch je tedy spojen s horizontálním pohybem, a to dopravou jak myšlenek a nápadů, tak i hmotných statků. Vzduch není příliš praktický, má zájem spíše o abstraktní pojmy a chápání věcí. Je spojen s intelektem, s logikou a je zejména podstatně méně osobní oproti ohni. Není vždy schopen citových projevů. Proto se vzdušní lidé musí učit vyvíjet svůj citový život. Vzduch může zpracovávat informace ze všech znamení zvěrokruhu nejrychleji. Pozoruje, plánuje, organizuje, je tvořivý a originální.

Vodní znamení zvěrokruhu

Voda je nejnegativnější ze všech čtyř živlů. Voda je spojena se základním citovým vývojem, s představivostí a fantazií. Voda komunikuje s okolím na pocitové úrovni. Voda není racionální, logická, ba ani přímočará. Vyjadřuje se prostřednictvím pocitů, umění, a to zejména hudbou a poezií. Vodní lidé pozorují svět kolem sebe velmi osobně, dokáží mít vysokou dávku empatie - vcítění do druhých. Voda je také symbolem ochrany a péče. Vodní lidé jsou obvykle nejen velmi citliví, ale také velmi spjati se svým ranným vývojem a s nevědomím.

Žádná věc nesestává pouze z jednoho živlu, nýbrž je kombinací živlů několika.

Ani lidé nejsou pouze a jen vodní či ohniví, ale jejich temperament je dán kombinací živlů několika.
Temperament člověka určíme z horoskopu podle množství prvků v jednotlivých živlech. Nachází-li se například Saturn ve znamení Berana, náleží do živlu ohnivého, Neptun ve Štíru náleží do živlu vodního apod. Někteří astrologové počítají při výpočtu horoskopu silné prvky, tedy Slunce, Měsíc a Ascendent dvakrát. Není nutné se tohoto pravidla držet, ašak může nám pomoci v případě, že některé živly budou mít stejný počet prvků v horoskopu. Výrazněji se pak bude projevovat ten živel, který obsahuje více silných prvků.

  Charakteristika znamení zvěrokruhu podle dynamiky

  Charakteristika znamení zvěrokruhu podle dynamiky, kvadriciplit - křížů zatímco charakteristika znamení zvěrokruhu podle živlů má široký záběr vlastností jak psychologických, tak filosofických, druhů chování, akcí a způsobů vnímání, pak kvadriciplity vyjadřují tři různé druhy tvořivosti :

  • Kardinální - počátek, akce, původní tvořivost
  • Fixní - udržení toho, co již bylo vytvořeno, stabilita
  • Proměnná - přeměna již vytvořeného, adaptace, transformace

  Charakteristika znamení zvěrokruhu podle dynamiky

  kardinální fixní proměnná
  Skopec Býk Blíženci
  Rak Lev Panna
  Váhy Štír Střelec
  Kozoroh Vodnář Ryby

   

  Kvadriciplity jsou důležité v kombinaci se živly; za jejich pomoci se vytvářejí jednotky, které se od sebe navzájem liší. Je pouze jediné kardinální vodní znamení zvěrokruhu - totiž Rak, proměnné ohnivé znamení zvěrokruhu - Střelec atp. Z tabulky umístění prvků v kvadriciplitách zjistíme dynamiku člověka - zda tedy spíše buduje nové či udržuje již vytvořené či vytvořené rozvíjí. V tomto případě postupujeme podobně, jako při vyhodnocování podle živlů.

  Charakteristika znamení zvěrokruhu podle polarity :

  • Pozitivní znamení zvěrokruhu : Skopec, Blíženci, lev, Váhy, Střelec, Vodnář
  • Negativní znamení zvěrokruhu : Býk, Rak, panna, Štír, Kozoroh, Ryby

  Znamení zvěrokruhu mají buď kladnou, nebo zápornou polaritu. Ta se ve zvěrokruhu střídá - Skopec je pozitivní, Býk negativní, Blíženci jsou pozitivní apod. Jednotlivá znamení zvěrokruhu - zvířetníku - nejsou samozřejmě pozitivní nebo negativní stejně, některé jsou pozitivnější ( negativnější ) více, jiné méně. Ohnivá znamení zvěrokruhu jsou pozitivní více, vodní nejvíce negativní, vzdušná a zemní znamení jsou uprostřed. Pozitivní znamení zvěrokruhu jsou orientována spíše ven, negativní obrácená dovnitř. Negativní však neznamená pasivní, ani pozitivní není nutně aktivní. Člověk s převažujícími prvky v negativních znameních nemusí být pasivní, je však obrácen více do sebe.